Search
вторник 18 јуни 2019
  • :
  • :

Зошто вака ја вулгаризиравте Македонија? Зошто мора националноста да биде предимство за вработување?

Не дека имам против нациналност нечија ама кога гледам огласите во државните органи и јавни претпријатија секаде пишува исклучиво албанец, србин, влаинка, ромка…мислам зошто бе мамо ме роди Македонец???

И зошто пишува за одредено работно место исклучиво албанец, зашто за тоа место не биде турчин на пример или србин?

  • Работни денови понеделник-петок
  • –   Работни часови неделно 40
  • –   Работно време од 07:30 до 15:30
  • –   Опис за работното време со почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот
Паричен нето износ на плата15.689,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за2018 год. се : Ром(ка)

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за2018 год. се : Србин(ка) 1.

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за2018 год. се : Албанец(ка) 1.

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за2018 год. се : Албанец(ка) 1.

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за2018 год. се : Албанец(ка) 1, Турчин(ка) 1.

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за2018 год. се : Бошњак(чка) 1, Албанец(ка) 1.

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за2018 год. се : Турчин(ка) 1.

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за2018 год. се : Албанец(ка) 1.

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за2018 год. се : Албанец(ка) 1.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

      Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници(„Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 354/2018

 18 државни службеници од група I, подгрупа I  
loading...