Search
понеделник 24 јуни 2019
  • :
  • :

Др Сашо Пирганоски изготвил вештачење на Павлина Котеска спротивно на сите закони ,Дескоска да си испита кој се добива лиценци?!

Реадкцијата Охридскај и уредникот Денесовски , конечно го добија тужбеното барање за Граѓанска одговорност клевета и навреда , од наводно оштетената Павлина Котеска од С.Алдинци,нормално преку правниот застапник – претседателот на правната комисија на СДСМ , попатно Адвокат.Ништо спорно ќе се евидиме на суд,тау ќе се докажуваме ,кој бил во право ,а кој не!?

Но она што не изненади во прилогот на тужбеното барање и преседан спротивен на Закон за ВЕШТАЧЕЊЕ(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.115 од 31.08.2010 година), изготвено од страна на вешто лице Др Сашо Пирганокси од Прилеп (поранешен градоначалник на Општина Прилеп), преставува срам за него , но и за Министерството за правда на РМ која му ја издала лиценцата за вешто лице.

Пирганоски во вештиот народ кој го изготвил по нарачка -партиска , наместо да се осврне на неговата свера , давал неовластено навредливи кфалификации за уредникот на ОхридСкај Денесовски , но и за самиот весник , крајно вулгарно и понижувачки изразувајќи се во истиот вешт наод?

Колку и да сака да ја злоупотребува својата службена положба ,која ја извршил споротивно на сите закони , но и онаа заклетва која ја дал Хипократова , за сите негови наоди ќе си добие преку нашиот правен застапник соодветна Кривична Пријава .

Реадкцијата ОхридСкај во целост утре ќе го објави вештачењето изготвено од Др Сашо Пирганоски ,а за истиот наод и изнесените клевети и навреди ЌЕ ОДГОВАРА ПРЕД ЗАКОН.

Согласно Закон за Вештачење  во Член 3 стои:
При вршењето на вештачењето вештаците се должни да се придржуваат кон следниве
начела:
– законитост,
– стручност,
– чесност,
– непристрасност,
– професионалност,
– самостојност,
– економичност,
– одговорност,
– совесност и
– ефикасност

Во истиот Закон во Член 5 стои :

(1) Вештачење може да врши:
– високообразовна установа, научна установа и стручна установа врз основа на
овластувања утврдени со закон доколку имаат вработено најмалку две лица со лиценца
за вештачење;
– трговец поединец – вештак основано согласно со Законот за трговските друштва кое ги
исполнува условите од овој закон и има вработено најмалку едно лице со лиценца за вештачење и
– трговско друштво кое е регистрирано во согласност со Законот за трговските друштва и
врши вештачење согласно со овој закон и има вработено најмалку две лица со лиценца за
вештачење.
(2) Установите и друштвото од ставот (1) алинеи 1 и 3 на овој член може да вршат и супер
вештачење доколку имаат вработено најмалку три лица со лиценца за вештачење.
(3) За одделни работи, утврдени со закон, вештачење може да врши орган на државна
управа кој има вработено најмалку две лица со лиценца за вештачење, а супер вештачење
може да врши доколку има вработено најмалку три лица со лиценца за вештачење.
(4) Супер вештачењето го определува претседателот на советот или судија поединец по
електронски пат со примена на правилото на случаен избор од Регистарот во присуство на
двете странки, односно нивните полномошници.

Докторе Пирганоски ,се гледаме на Суд ,ама не пред оној партискиот на СДСМ ,пред оној народниот,а дотогаш уживај во убавините на друштвото, со доброто Вино од твојата винарија.Вештачењето кое го изготви ќе треба да го одбраниш и докажеш.

Реадкција ОхридСкај, За редакцијата , регистрантот на веб порталот ohridsky.com Сашо Денесовски -лично

Ohrid sky link

loading...